– „Du leidest nicht am Asperger-Syndrom, du leidest an den anderen Menschen.“ (Tony Attwood)